590210laos 11zon

คณะผู้บริหาร Bank of Laos เยือนสถาบัน

 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คณะผู้บริหารจาก Bank of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน

คณะผู้บริหาร Bank of Laos เยือนสถาบัน

        โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน” โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และหัวข้อ “วิธีการเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและรศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน