ศ.ดร.พลภัทร บุราคม

ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ (editorial board) วารสาร Public Money and Management (PMM) สำหรับวารสารนี้ เป็นวารสารชั้นนำในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และการคลังสาธารณะของประเทศอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก วารสารดังกล่าว ได้รับการประเมินจาก SCIMAGO โดยจัดอันดับให้อยู่ใน quartile ที่ 1 หลายปีติดต่อกัน