590126gstm 01 11zon 1

ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

        โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน : ประชารัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความอยู่ดีมีสุข โดยราษฎรอาวุโส ศ.นพ. ประเวศ วะสี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?การท่องเที่ยวโดยชุมชน: เครื่องมือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน? โดย คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยชุมชนของไทย นำโดย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

        ในช่วงสุดท้ายของงานมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว