590130 11zon

รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบ

 คณะกรรมการสภาพัฒนาการเมือง มีมติเห็นชอบมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบในการนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้แทนสถาบันเข้ารับรางวัลจาก ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบ