590130gspa 11zon 1

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ

 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ให้กับสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ โดยมี คุณปัญญา ผลธัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ เป็นผู้รับมอบ

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ

        นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมและผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ พล.อ.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนาเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่