590225 03 11zon 1

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 4 หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4

        ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการบรรยายของคณาจารย์แต่ละคณะ ภายในงานมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4