590225econ 1 11zon 1

อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา

        โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและ ศ.ดร.ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ จีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ คณาจารย์นักศึกษา และบุคคลทั่วไป