630731 01

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ นิด้า พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งทางนิด้านำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ และทางกระทรวงอุตสาหกรรม มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมระหว่างกัน ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เน้นระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนที่สูงขึ้น 2) พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนของบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจัย การฝึกอบรม การสัมมนา การให้คำปรึกษาแนะนำ 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน และ 4) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ เติบโตและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้บริบทของความยั่งยืนสืบไป