จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วช. จับมือ คพ. สู้ปัญหาฝุ่น PM2.5

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วช. จับมือ คพ. สู้ปัญหาฝุ่น PM2.5

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย แถลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

          โดยทางคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยงานวิจัย ในการดำเนินโครงการ การประเมินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” นำโดย  ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ (ที่ปรึกษา) , ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ (หัวหน้าโครงการ) และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา , รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของประเทศ ซึ่งจะดำเนินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ชุดโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของประเทศไทยอย่างบูรณาการ  เพื่อให้ประเทศไทยมีอากาศบริสุทธิ์ และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพจากเว็บไซต์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)