630806 05 scaled

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 /2563

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรองอธิการบดี รวมถึง กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมชี้แจงการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา