630816 06

งานครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

   สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2535 ได้เห็นชอบให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายปรีดีออกประกาศสันติภาพเป็น “วันสันติภาพไทย” ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดงาน “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนำของ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการฯ ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย รอดพ้นจากการเป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

          โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) “รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและวางช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์” ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา