HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร

HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร

          คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัด HROD Talk ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร (ภาคปฏิบัติ) ร่วมพูดคุยโดย รศ.ดร.นันทา สู้รักษา ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า และ คุณปานเทพ อุทัยกัลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทุนมนษย์และองค์การ บริษัท สิงหา เอสเตท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์