610823 10

Cultural Hours 2561

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงาน Cultural Hours 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 67 ท่าน ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก Mrs. Millie นักศึกษาปริญญาเอกและคณะนักศึกษา สัญชาติจีน วิทยาลัยนานาชาติ Mr. Matthews Tinka Kafumba และ Ms. Miss Rachel Munyenyembe นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติมาลาวี วิทยาลัยนานาชาติ และ สโมสรนักศึกษา สัญชาติไทย ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ ซึ่งกลุ่มงานกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับและดำเนินการจัดงานดังกล่าว