610905 01

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน

   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

          ให้การต้อนรับ Professor Dr. Tek Nath Dhakal, Head of Department of Public Administration จาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล และนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล จำนวน 16 คน ที่เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อฟังการบรรยายด้าน Local Governance จากอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์ของสถาบันฯ และสำนักบรรณสารการพัฒนา 

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน