630818 02

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

          ในโอกาสนี้ “ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร