630819 01

หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ Matt Harvey ตำแหน่ง Senior Director, Global Initiatives & Strategy, Stanford Center for Professional Development สหรัฐอเมริกา

          โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น