610909 00

NIDA 2nd International Education Road Show

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรรณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อรนุช พฤติพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางสาววนิดา ทองธีระ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ได้เดินทางไปจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ NIDA 2nd  International Education Road Show ณ โรงแรม Novotel Gajah Mada Hotel กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเปิดรับสมัคร และจัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอินโดนีเซีย ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจชาวอินโดนีเซีย รวมถึงมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบัน ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของ University of Indonesia (UI) นำโดย Dr. Sigit S. Wibowo, Head of Academic Partnership คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ International Office ของ University of Indonesia (UI) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาอีกด้วย