630820 01

หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ

รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ ดร.นิศาชล ไทยทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซบอน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ