630819n 09

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green – ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการเพื่อการขยายผลในวงกว้าง” ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และ Facebook Live

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาศูนย์ฯ  และมีการเสวนาถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการ เพื่อการขยายผลในวงกว้าง โดยมีกิจกรรมช่วงที่ 1: Resilience การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจพึ่งตนเอง กิจกรรมช่วงที่ 2: Inclusion การมีส่วนร่วมของชุมชนในเพื่อช่วยลดผลกระทบทางสังคม และกิจกรรมช่วงที่ 3: Green การรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวทางธรรมชาติและลดมลภาวะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการขยายผลให้กว้างขวางออกไป