630826 05

Mock Up AUN-QA Slot 4-5

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  Mock Up AUN-QA Slot 4-5 จำนวน 5 หลักสูตร จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

          โดยในส่วนของการขับเคลื่อนคุณภาพระดับหลักสูตรตาม AUN-QA สถาบันได้ขอรับการตรวจประเมินมาแล้ว จำนวน 3 slot มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร  และสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  Mock Up AUN-QA Slot 4-5 จำนวน 5 หลักสูตรในครั้งนี้ ได้แก่

Slot 4 (ปริญญาเอก 3 หลักสูตร)

คณะภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ตรวจประเมิน : ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา , รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์ 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ผู้ตรวจประเมิน : รองศาสตราจารย์ ดร.อรสิริ  ชื่นทรวง , รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ผู้ตรวจประเมิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ 

Slot 5 (ปริญญาโท 2 หลักสูตร)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ผู้ตรวจประเมิน : รองศาสตราจารย์ ชวลิต  วงษ์เอก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  
ผู้ตรวจประเมิน : อาจารย์ ดร.วีรเดช  พันธ์วิศวาส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร  สิงหโกวินท์ 

          โอกาสนี้ สถาบันขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่งต่อการพัฒนาสถาบัน สะท้อนมุมมองตามความเป็นจริง นำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทั้ง 5 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจริงโดยคณะกรรมการจาก AUN-QA ซึ่งจะประเมินในปี 2564 และขอขอบคุณผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่ต่างทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาสถาบัน ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า สถาบันจะนำข้อเสนอแนะทั้งจากคณะกรรมการประเมิน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้การจัดการศึกษาของสถาบันมีคุณภาพต่อไป