ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ

 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ Mr. Huang Chun Shen ประธาน และคุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท Chinese Abroad Study Center Co., Ltd. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช