630911 10

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่/รางวัลต่างๆ 

          พร้อมกันนี้ พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น และได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นทุกท่าน ณ หอเกียรติยศ ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชา และร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นักศึกษาเก่าทุกท่านที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการเรียนและการทำงานจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้