631008 01

NIDA TRANSFORMATION

 ในโอกาสที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุุธยา เป็น”ศาสตราภิชาน” ในสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

          ศาสตราภิชาน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุุธยา ได้มาเยื่ยมเยือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบัน และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติสำหรับสถาบัน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี รองอธิการบดีทุกท่าน และดร.ปรียานุช ธรรมปิยาผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563