630909csr

NIDA USR โครงการ ต่อ – เติม – บุญ

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้นำเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคมาในโครงการ ต่อ – เติม – บุญ มอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท

NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ