630911oia 02

NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะจาก United Nations Thailand เพื่อร่วมพิธีลงนามในจดหมายแสดงความจำนงในการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง United Nations Thailand และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ร่วมงานเสวนา “Shaping Thailand Sustainable Path Together ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

          โดยมี Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, Mr.Timothy Alchin, Political Advisor, UNRCO, รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีและที่ปรึกษาศูนย์ ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง, ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ- นานาชาติ เป็นเกียรติในงานดังกล่าว

NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand

 

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และ Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในจดหมายแสดงความจำนงเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการทำวิจัยร่วม การเข้าร่วมงานประชุมด้าน SDGs รวมถึง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการของ UN

    เสวนาหัวข้อ “Shaping Thailand Sustainable Path Together ร่วมสร้างเส้นทางสู่ ความยั่งยืนไปด้วยกัน” โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง, คุณณณิชา เศรษฐพรพงศ์ นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธันณี ศรีสกุลไชยรัก เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ UNEP และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน UNDP ดำเนินรายการโดย คุณธมน เล็กปรีชากุล สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อนาคตโลกตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราเอง