630924oia 01

PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อใช้บริการการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้นำ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของสถาบัน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย