630924oia2

ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร. สุวารี นามวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ร่วมกับ Dr.Alejandro Escudero Yerro ตำแหน่ง Associate Dean for International Relations, Mr.Capelari Pascal ตำแหน่ง Tourism Director, Dr.Nicole Escourrou ตำแหน่ง Senior Lecturer Experiential and Personal Development  และ Ms.Camille Berge ตำแหน่ง International Relations Coordinator จากExcelia Group โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในเรื่อง Double Degree Program ระหว่างคณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะบริหารธุรกิจของสถาบัน กับ Excelia Group

ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส