630925 05

NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดการนำเสนอและการประกวดโครงการปรุบปรุงและพัฒนากระบวนการ (R2R) ประกอบด้วย 5 กระบวนงาน

          ได้แก่ 1.การออกแบบและพัฒนากระบวนการดูแลนักศึกษาต่างชาติแบบบูรณาการ 2.การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.กระบวนการจัดการโครงการเพื่อความเป็นเลิศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4.กระบวนการงานขอจัดสรรและอนุมัติการใช้พื้นที่อาคาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5.กระบวนงานอำนวยการและรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์