631022 03

สภาสถาบันพบประชาคม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน “สภาสถาบันพบประชาคม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี

          ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงาน และมติของสภาสถาบันที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สภาสถาบัน รวมถึงประชาคมนิด้าทุกท่านได้รับทราบ และร่วมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของสถาบันร่วมกัน

          นอกจากนี้ยังมีช่วงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์