631030 24

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

          พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์และโรงเรียน จ.ปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันทน์กะพ้อ โรงเรียนชุมชน วัดจันทน์กะพ้อ และศูนย์เด็กเล็กวัดจันทน์กะพ้อ สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,318,031.06 บาท  สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้