651101 07 1

“Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีกับทีม “Lady Pink” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2565 ในกลุ่ม “ประเภทอยู่ดี” กับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนของพื้นที่ (Creative Wellness Tourism Development towards Local Sustainability) ที่ดำเนินการพัฒนาให้แก่ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลี”

          โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนของพื้นที่ โดยทีม Lady Pink ได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินการในรูปแบบของ “โปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่” ที่เกิดจากการผนวกภูมิปัญญาของชุมชนและองค์ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อต่อยอด “อุปกรณ์สุขภาพ” และสร้างสรรค์ “กิจกรรมการท่องเที่ยว” ที่แตกต่างออกไป พร้อมผนึกกำลังเชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 200 ราย อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ อาทิ การศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก สภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก Sumalee Holistic Care เป็นต้น

          สำหรับทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 2 คณะ ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 1. นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู 2. นางสาววิลาสิณี พุทธาวงษ์ 3. นางสาววีณากร ภัทรวงศา และ 4. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร และนักศึกษาจากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1. นางสาวภัทรธิดา สามัคคี และ 2. นางสาวภัทธีมา แม่นสอน โดยมี ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม