651103li 02

พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ