OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ

OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และ แนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติให้กับคณะ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร