640317 08

ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ทางคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องกระบวนการ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

          โดยได้เน้นประเด็นสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อ ITA  2. เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริม ITA ของสถาบัน และ 3. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการ ITA ของสถาบัน คณะผู้บริหารได้เล็งเห็น ความสำคัญ และเน้นย้ำการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในสถาบัน ในการ ทำความเข้าใจต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่สถาบันได้ดำเนินการ และต้องอาศัยความร่วมมือ การวางแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆ พร้อมทั้งนำจุดบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถาบันร่วมกันต่อไป

ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส