631007 02

ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ