631015 01

การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร.

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี , ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง , นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และนางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะ สำนักสิริพัฒนา

          ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. , นายปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขาธิการ กปร. , น.ส.ถกลวรรณ  ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , นางกมลินี  สุขศรีวงศ์  ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ , นายภัททะพงศ์  เทียนศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ , นายวัชระ  หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และนายดนัยณัฐ  สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา