640324 03

NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการองค์กรคุณธรรม : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและกรรมการ

          ได้เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารสถาบัน เพื่อร่วมกันผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1. ซื่อสัตย์สุจริต  (integrity) 2. รับผิดชอบ (accountability) 3. จิตสาธารณะ (Public mind) นำพาสถาบันไปสู่องค์กรคุณธรรมโดยมีเป้าหมายให้สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์การก่อตั้งสถาบัน โดยจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินในแต่ละกิจกรรมต่อไป 

NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร