MiConv.com  640401personel

ขอแสดงความยินดี

 ในวาระครอบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 30 ปี จำนวน 5 ราย ได้แก่

          1. นางกัญจนา ชัยไพบูลย์ ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2. นางสาวมาลัย เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3. นายสงคราม ไชยแก้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. นางนวนจันทร์ หัสดง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร 5. นายเกรียงไกร จิตต์ชุ่ม ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร

ขอแสดงความยินดี