MiConv.com  640305kasima

ขอแสดงความยินดี

  แสดงความยินดีกับนางสาวกสิมา  คิ้วเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดี