MiConv.com  640325personel

ขอแสดงความชื่นชม

คุณภัทรลดา วรพันธ์ (ตั้ง) บุคลากรนิด้า ปฏิบัติงาน ณ กองคลังและพัสดุ ได้พบเจอ iPAD ที่มีผู้ลืมทิ้งไว้บนโต๊ะ บริเวณด้านข้างสนามเปตองสถาบัน เมื่อวันที่่ 25 มีนาคม 2564 และได้ประสานประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ PR NETWORK พร้อมนำ iPAD มาส่งที่ฝ่ายสื่อสารองค์การฯ เพื่อประสานงานตามหาเจ้าของต่อไป 

          ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 มีนักศึกษา English MBA คณะบริหารธุรกิจ นิด้า “นายวิชญ์ภาส ฤกษ์สมบูรณ์” (น้องเติร์ก) เข้ามาติดต่อและแสดงตัวเป็นเจ้าของ iPAD จึงได้เชิญคุณภัทรลดา มาเป็นผู้ส่งมอบ iPAD คืนให้กับนักศึกษาด้วยตนเอง ทางน้องเติร์ก ได้แสดงความขอบคุณ และรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับ iPAD คืน

          สถาบันขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่มีคุณธรรมและความสื่อสัตย์สุจริต ซึ่งตรงกับ ค่านิยมร่วมของสถาบัน คือ W I S D O M

          ***M – “Morality” *** คือ ความมุ่งมั่นของนิด้า ที่ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล

          โดยปัจจุบัน สถาบันได้มีการขับเคลื่อน อัตลักษณ์ของสถาบัน 3 ประการ คือ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ จิตสาธารณะ เพื่อให้ประชาคมนิด้าทุกท่าน ได้ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลไปสู่สังคมภายนอก เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรคุณธรรมต่อไป

ขอแสดงความชื่นชม