631016 01

แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก”

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “คม ชัด ลึก” ครบรอบ 19  ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 Transformation to Online Media Platform โดยมี คุณอุดร แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ กระเช้าดอกไม้ ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก”