640304 06

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

   เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2564  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ทราบประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระเบียบข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน มาตรฐานภาระงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานและผู้บริหารของสถาบัน และปลูกฝังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสถาบัน (WISDOM) ให้แก่บุคลากรใหม่ โดยเน้นย้ำ M – “Morality” คือ ความมุ่งมั่นของนิด้า ที่ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564