651110n 01

บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

         หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ กับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City Center หรือ NIDA S2C° วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ทางศูนย์ NIDA S2C° ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA S2C° และอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ NIDA S2C° และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย