640329 05

Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง โดยได้เริ่มต้นกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  มีวัตถุประสง์เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  (integrity) ซึ่งเป็น 1 ในคุณธรรม 3 ประการ

          ได้แก่ 1. ซื่อสัตย์สุจริต  (integrity) 2.รับผิดชอบ (accountability) 3.จิตสาธารณะ (Public mind)เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ในรูปแบบผู้ซื้อและผู้ขาย

          โดยมีกติกาสำหรับผู้ขายที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

          1. ผู้ขาย 1 คน วางสินค้าได้ 1 ตระกร้า (เวลาการขาย 8.00 – 16.30 น.)

          2. ต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจน

          3. เตรียมชื่อ-นามสกุลผู้ขาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ใส่กระดาษขนาด กว้าง 3.5 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว

          4. เก็บสินค้าและเงินภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่วางขาย

          5. การซื้อขายใช้หลักความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ขายต้องพิจารณาและยอมรับความเสี่ยงในการขายสินค้า 

          6. งดสำรองคิวการขาย มาก่อนได้สิทธิ์ก่อน  ผู้ขายต้องเป็นบุคลากรและนักศึกษาของนิด้าเท่านั้น

Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง