640325 05 scaled

ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่