640222 08

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

  กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รุ่น (ผู้เข้าร่วม 120 คน) เมื่อวันที่ 10, 11 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวข้อหลักของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 1. DO & DON’T 2. การวิเคราะห์มุมมองเชิงจริยธรรม 3. ระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับ Morality

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ