651202 00

นิด้า คว้ารางวัลส่งท้ายปีอีก 1 รางวัลจากกรมการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพงานบริการวิชาการสู่ชุมชน

 จากการยกระดับผลงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ปีที่ 1 และ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  หรือ U2T for BCG ปีที่ 2 โครงการดีๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ช่วยสร้างรากแก้วให้กับประเทศ จากการนำโจทย์หรือปัญหาของท้องถิ่น สู่การพัฒนาศักยภาพคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

          นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ ชุมชนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร เมื่อกลางปี 2565 ทีม U2T ริมท่าเยี่ยม เข้ารอบ U2T Hackathon ระดับภูมิภาค และได้เป็นตัวแทนตำบลในจังหวัดยโสธร ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการชู “ปลาส้ม Bite และปลาส้มคั่วสมุนไพร “ ผลิตภัณฑ์แปรปลาส้ม อาหารพื้นถิ่นยอดนิยม  และส่งท้ายปีกับการเข้าร่วม การประกวด เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 “DOT Connect to Healthy Route 2023” จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้ชื่อทีม “ริมท่าเยี่ยม” จนกระทั่งได้รับรางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 จาก เส้นทาง “เที่ยวสนุก สุขภาพดี ในวิถีชุมชนยโสธร” ในที่สุด

          ชุมชนบ้านท่าเยี่ยมเป็นชุมชนเล็กๆ ในตัวเมืองยโสธร ทีมีการรวมกลุ่มชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเยาวชน และจดทะเบียนในนาม “วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเยี่ยม” โดยผสมผสานแนวคิด ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชน ด้วยการนำประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน มาออกแบบเพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ทำให้ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ตลอดทั้งปี นิด้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนี้ให้ชุมชนเติบโตและสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน