640621 02

MOU สป.อว. – ธัชชา – เครือข่ายมหาวิทยาลัย

   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 

          ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 30 แห่ง 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี , ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ ในฐานะประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับอีก 4 สถาบันภายใต้ธัชชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยอธิการบดี / ผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งถือเป็น เป็น 1 ใน 5 สถาบันภายใต้ วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences Humanities and Arts หรือ TASSHA) โดยนิด้ามุ่งขับเคลื่อนสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย รวมถึงสร้างบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  พร้อมนำศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น International Role Model ของประเทศที่กำลังพัฒนาต่อไป

          โดยความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ จะมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคม วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่นสืบไป

MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย