640624nida 03

ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion (SHEP) ณ ประเทศเซเนกัล

          ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ เป็นประธาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้แทนจาก JICA ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน