640706nida 06

“นิด้า” หารือ DGA เตรียมผลักดัน Digital Governance Lab บูรณาการความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดตั้งศูนย์ Digital Governance Lab

          โดยความร่วมมือกับ Tallinn University, Estonia กับทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ (สพร.) ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หัวหน้าทีมพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลและบริหารงานฝึกอบรม และหัวหน้าทีมวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งทางสถาบันโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG) ที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพในด้านการจัดการยุคดิจิทัลและความยั่งยืนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ , การจัดตั้งศูนย์ Digital Governance Lab พัฒนาหลักสูตรด้าน Digital Governance ที่เป็น Non-degree และ Degree , การนำข้อมูล Open DATA จาก สพร. มาร่วมวิเคราะห์เพื่อพัฒนา Innovation Policy รวมไปถึงการจัดทำโครงการเกี่ยวกับ Social listening และ E-participation ร่วมกัน โดยในเบื้องต้นทางสถาบัน และทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) จะเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของความร่วมมือ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้